Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

  • Καταχώρηση τίτλων εθνικών και διεθνών εταιρειών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και του EuroMTF
  • Τοποθέτηση τίτλων εταιρειών του Λουξεμβούργου σε ξένα χρηματιστήρια (Euronext, London Stock exchange, AIM)
  • Έκδοση τίτλων (ίδια κεφάλαια, ομόλογα, γραμμάτια εις διαταγήν) από εταιρείες του Λουξεμβούργου
  • Η δημιουργία μέσων για την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού και παροχή σχετικών νομικών και φορολογικών συμβουλών  
Φόρτωση ...